Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de overeenkomsten tussen de Klant en SBS voor de aankoop van het Programma van SBS.

 

1. Definities

 

1.1 ‘Klant’ betekent de firma of het bedrijf dat een Programma, Kit, Product of Diensten van SBS koopt;

 

1.2 ‘Programma’ betekent het specifieke aanbod van Kit, Producten en de Integratiediensten van SBS;

 

1.3 ‘Levering’ betekent levering van het Programma, Kit, Product of Diensten overeenkomstig voorwaarde 3;

 

1.4 ‘Documentatie’ betekent de bedieningshandleidingen, technische literatuur en alle andere verwante materialen van SBS en de Partner van SBS;

 

1.5 ‘Installatiediensten’ betekent de diensten van de SBS Partner voor de installatie van de Kit en de Individuele Producten voor de Klant;

 

1.6 ‘Integratiediensten’ betekent de volledig beheerde service voorzien door SBS of de SBS Partner aan de Klant die alle diensten voor aankoop, verkoop, distributie van uitrusting, installatiediensten, in-service ondersteuning, garantieverplichtingen, administratie en productuitwisseling verzorgt;

 

1.7 ‘Order’ betekent de order ingediend door de Klant voor het Programma, Kit, Product of Diensten aan SBS;

 

1.8 ‘Orderbevestiging’ betekent de e-mailbevestiging van een Order die door SBS naar de Klant gestuurd moet worden;

 

1.9 ‘Producten’ of ‘Individuele producten’ betekent de individuele onderdelen van het Programma, inclusief hardware en reserve-onderdelen;

 

1.10 ‘Kit’ betekent de specifieke accumulatie van producten, software en documentatie die beschikbaar is op het orderportal;

 

1.11 ‘Orderportal’ betekent het webportal voorzien door SBS aan de Klant met het oog op het bestellen van het Programma, Kit, Producten of Diensten;

 

1.12 ‘Software van derden’ betekent de softwareprogramma’s van derde partijen [die aan de Klant gegeven moeten worden zonder wijzigingen];

 

1.13 ‘SBS’ betekent Snap-on Business Solutions Ltd (Registratienr: 1402893) onder de handelsnaam “Snap-on Business Solutions”, met maatschappelijke zetel te Imperium, Imperial Way, Reading RG2 0TD England;

 

1.14 ‘SBS Partner’ betekent de derde partij dienstverlener en/of leverancier van Producten, Software en Individuele Producten aangesteld door SBS om de Integratiediensten en de Producten, Software en Individuele Producten te leveren;

 

1.15 ‘Garantieverplichtingen’ betekent de productgarantieverplichtingen aan de Klant om Producten, Software en/of Individuele Producten te herstellen of vervangen.

 

MF 051112 v1

2. Basis van verkoop, order en levering

2.1 Deze voorwaarden, de Orderbevestiging en Factuur beschrijven de volledige overeenkomst tussen SBS en Klant voor de voorziening van het Programma en vervangen alle overige vorige overeenkomsten tussen SBS en Klant.

 

2.2 Geen enkele variatie van deze Voorwaarden zal bindend zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Klant en SBS.

 

2.3 De Klant zal een Order indienen bij SBS, normaal gesproken via de voorziene Orderportal, met specificatie van het Programma, Kits, Producten of Diensten die de klant wil kopen.

 

2.4 SBS zal de Klant via e-mail verwittigen dat de Order ingediend werd voor verwerking. SBS zal de Orderbevestiging aan de Klant geven en tot op dat ogenblik zal er geen bindend contract zijn tussen de partijen.

 

2.5 SBS zal trachten de accuraatheid van alle informatie te garanderen. Alle typografische, administratieve of andere fouten of weglatingen in verkoopsliteratuur, offertes, prijslijsten, aanvaarding van offerte, factuur of overig document of informatie afgeleverd door SBS of een SBS partner, zal onderhevig zijn aan correctie zonder aansprakelijkheid van SBS.

 

2.6 Geen enkele Order die aanvaard werd door SBS mag geannuleerd worden door de Klant, behalve mits de schriftelijke toestemming van SBS en op voorwaarde dat de Koper SBS volledig schadeloos zal stellen tegen alle verliezen (inclusief verlies van winst), kosten (inclusief de kost van alle arbeid en gebruikte materialen), schade, kosten en onkosten opgelopen door SBS als het gevolg van annulering.

 

3 Levering

 

3.1 SBS zal de bestelde Kit of Producten leveren op het leveringsadres dat de Klant heeft aangegeven.

 

3.2 Men neemt aan dat de levering plaatsvond wanneer het Programma, Kit of Producten geleverd werden aan de Klant op het leveringsadres aangegeven door de Klant.

 

3.3 Alle data vermeld voor levering van de Kit, Producten of Diensten zijn slechts bij benadering en SBS zal niet aansprakelijk zijn voor een vertraging in de levering hiervan; ongeacht waardoor dit werd veroorzaakt. Het tijdstip van de levering zal niet essentieel zijn voor het Contract tenzij eerder schriftelijk overeengekomen door de bevoegde vertegenwoordiger van SBS. De Producten, Kit of Diensten kunnen vóór de vermelde leveringsdatum geleverd worden.

 

3.4 De Verkoper kan de Kit, Producten of Diensten in verschillende termijnen leveren, in dat geval vormt elke levering een afzonderlijk contract en wanneer SBS er niet in slaagt om in één of meer termijnen te leveren conform deze Voorwaarden of een claim van de Klant met betrekking tot één of meer termijnen, geeft dit de Klant niet het recht om het Contract als geheel als opgezegd te beschouwen.

 

3.5 Indien SBS er niet in slaagt om de Kit, Producten of Diensten (of termijnen hiervan) te leveren om wat voor reden dan ook, behalve indien veroorzaakt door een situatie waar SBS geen redelijke controle over heeft, of door een fout van de Klant, en indien SBS dienovereenkomstig aansprakelijk is aan de Klant, is de aansprakelijkheid van SBS beperkt tot het risico (indien van toepassing) van de kost aan de Klant (in de goedkoopste beschikbare markt) van gelijkaardige Kit, Producten of Diensten voor het vervangen van de niet-geleverde Kit, Producten of Diensten ter waarde van de prijs van de Kit, Producten of Diensten.

 

3.6 Indien de Klant er niet in slaagt om levering van de Kit, Producten of Diensten te realiseren of er niet in slaagt om SBS gepaste leveringsinstructies te geven op het aangegeven  tijdstip van levering (behalve omwille van een reden of oorzaak die buiten de redelijke controle van de Klant ligt of een fout van SBS) dan mag SBS, zonder beperking op andere rechten of herstelmaatregelen die beschikbaar staan van SBS:

 

(a) de Kit, Producten of Diensten bewaren tot op het ogenblik van de feitelijke levering en de Klant de redelijke kosten aanrekenen (inclusief verzekering) van opslag en herlevering; of

 

(b) de Kit, Producten of Diensten verkopen aan de beste prijs die onmiddellijk verkrijgbaar is en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkooponkosten) de meerwaarde boven de prijs onder het Contract aanrekenen aan de Klant, of de Klant eventuele tekorten onder de prijs onder het Contract aanrekenen.

 

4. Installatiediensten (indien van toepassing)

 

4.1 Indien Installatiediensten vereist zijn, zal SBS of een SBS Partner contact opnemen met de Klant om een gepast tijdstip en datum af te spreken op een door de Klant aangegeven locatie.

 

4.2 SBS zal redelijke inspanningen leveren om zeker te stellen dat de Installatiediensten binnen een redelijke tijdsperiode na de Leveringsdatum zullen plaatsvinden.

 

4.3 SBS behoudt zich het recht voor om de voorziening van de Installatiediensten te annuleren of in te trekken of een "beperkte installatie" voor de Klant af te leveren. Noch SBS noch de SBS Partner zal aansprakelijk zijn aan de Klant voor eventuele verliezen, boetes, schadevergoedingen of anderzijds die de Klant oploopt als het gevolg van het annuleren of intrekken van de Installatiediensten, op voorwaarde dat dergelijke oorzaken buiten de controle van SBS en/of de SBS Partner liggen of in het geval van een situatie waarbij de klant in gebreke blijft. Situaties waarbij de klant in gebreke blijft omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het volgende:

 

(a) Klant heeft de locatie niet voorbereid voor installatie conform de instructies; of

(b) Klant annuleert de afspraak voor de Installatiediensten; of

(c) Ondanks redelijke pogingen van SBS kan geen contact opgenomen worden met de Klant vóór de afgesproken installatiedatum; of

(d) In het geval dat SBS geen beschikbare middelen ontvangen heeft vóór de installatiedatum, wanneer dit vereist is onder dit Contract; of

(e) De voldoende gekwalificeerde vertegenwoordiger van de Klant kan de installatie-afspraak niet bijwonen.

 

4.4 In een situatie waarbij de Klant in gebreke blijft, behoudt SBS zich het recht voor op het aanrekenen van [de unieke marktprijs voor het herorganiseren van een dealerinstallatie plus een tien procent (10%) verwerkingskost]. SBS is niet verplicht om de installatie te voltooien totdat de betaling van deze kost en alle overige uitstaande bedragen werden ontvangen door SBS.

 

4.5 SBS zal, indien van toepassing, ervoor zorgen of bewerkstelligen dat de SBS Partner de Klant voorziet van de Integratiediensten zoals beschreven in voorwaarde 4.6 onderstaand en zoals beschreven in de Orderbevestiging. SBS behoudt zich het recht voor om te allen tijde een beschrijving van Integratiediensten te veranderen, maar SBS zal echter de klant informeren over dergelijke variaties in het geval dat SBS het noodzakelijk acht om dit te doen en waar dit redelijkerwijze praktisch is gezien de omstandigheden.

 

4.6 SBS zal ervoor zorgen of bewerkstelligen dat de SBS Partner de Klant van de volgende diensten voorziet:

(a) Installatiediensten: SBS zal het Programma installeren op de door de Klant aangegeven locatie.

 

(b) Drie (3) Jaar Programma Garantiedienst: SBS biedt Klanten een drie (3) jaar garantiedienst voor het Programma dat start op de datum van levering. Om twijfel te vermijden, dekt deze garantie niet de componenten van het Programma die geproduceerd werden door derde partij fabrikanten. In het geval dat de garantie van een derde partij fabrikant voor een standaard Product of Individueel Product of Software minder is dan drie (3) jaar, is de Klant aansprakelijk voor de kost voor het vervangen of herstellen van het desbetreffende Product of Individuele Product of Software.

 

(c) Garantieverplichtingen derde partijen: SBS bewerkstelligt voor de Klant het voordeel van alle toepasselijke derde partij fabrieksgaranties met betrekking tot de Kit en Individuele Producten die het Programma omvatten. Als onderdeel van de Drie (3) Jaren Programmagarantiedienst, zal SBS alle derde partij garantieproblemen afhandelen in naam van de Klant, inclusief het bewerkstelligen van de vervanging of het herstel van de Kit of Individuele Producten conform de voorwaarden van de toepasselijke fabrieksgarantie van derden.

 

(d) Programma Help Desk: SBS zal beschikken over een specifieke help desk om de Klant te helpen met alle inlichtingen inzake bestelling, betaling, levering, installatie, technische problemen en service en garantie. SBS zal het enige contactpunt zijn voor de Klant en zal Garantieverplichtingen afhandelen in naam van de Klant.

 

(e) Software-ondersteuningsdiensten: Af en toe kan SBS de Software in het Programma wijzigen en updaten om zeker te stellen dat de Klant over de meest recente versie van het Programma beschikt.

  

5. Prijs en Betaling

 

5.1 De Prijs van het Programma dient het bedrag te zijn en in de munteenheid zoals aangegeven in de Orderbevestiging. De individuele prijszetting van Kits en Producten en Diensten omvat leveringskosten als een afzonderlijk lijnitem. De leveringskost is met uitzondering van alle toepasselijke verkoops- en importbelastingen, deze zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

5.2 De betalingsmethode zal aangegeven worden op de Orderbevestiging en is ofwel:

 

(a) Vooraf betaling: SBS zal Klant voorzien van een factuur, naast de Orderbevestiging, en de Klant zal SBS het volledige factuurbedrag betalen en dit vóór de Levering; of

 

(b) Leasing: SBS zal het genomineerde leasingbedrijf van de Klant voorzien van een factuur bij Levering, die betaald moet worden door het leasingbedrijf, zoals overeengekomen tussen SBS, het leasingbedrijf en de Klant; of

 

(c) Directe facturering: SBS zal rechtstreeks aan de klant factureren bij verzending van de Producten of Kit. De betalingsvoorwaarden staan op de factuur.

 

5.3 Geen betaling wordt beschouwd als zijnde ontvangen totdat SBS beschikbare middelen heeft ontvangen.

 

5.4 Klant (of zijn gevolmachtigde) zal alle betalingen volledig overmaken die verplicht zijn onder de Orderbevestiging en alle aanvullende kosten opgelopen door SBS in verband hiermee, zonder enige vermindering hetzij door compensatie, tegenclaim, korting, ontheffing of anderzijds, tenzij de Klant een geldig rechterlijk bevel heeft dat eist dat een bedrag gelijk aan dergelijke vermindering betaald wordt door SBS aan de Klant.

 

5.5 Het tijdstip voor betaling zal van wezenlijk belang zijn voor het Contract. Betalingsbewijzen zullen uitsluitend op verzoek worden afgeleverd.

 

5.6 Indien de Klant er niet in slaagt om een betaling te doen op de vervaldatum, mag SBS zonder beperking van een ander recht of herstelmaatregel die ter beschikking staat van SBS:

 

(a) Het Contract annuleren of eventuele verdere leveringen aan de Klant onderbreken;

 

(b) zich een betaling toeëigenen die de Klant overgemaakt heeft voor het Materiaal (of materiaal of diensten geleverd onder een ander contract tussen de Klant en SBS) al naargelang SBS geschikt acht (niettegenstaande eventuele putatieve toe-eigening door de Klant); en

 

(c) de Klant interest aanrekenen (zowel voor als na een eventuele rechterlijke uitspraak) over het uitstaande bedrag en statutaire compensatie conform de Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002.

 

6. Titel en risico

 

6.1 De Kit en Individuele Producten vallen onder het risico van de Klant vanaf het ogenblik van levering. Onderhevig aan voorwaarde 3, indien de Levering vertraagd is op verzoek van de Klant of indien de Klant per abuis er niet in slaagt om de levering te aanvaarden, zal het risico overgaan op de Klant op de datum dat de Kit en de Individuele Producten gereed zijn voor levering.

 

6.2 Het recht op de Kit en de Individuele Producten zal pas overgaan op de Klant wanneer SBS een volledige betaling ontvangen heeft (in cash of beschikbare middelen) voor:

 

(a) de Kit en de Individuele Producten; en

 

(b) eventuele andere producten of diensten die SBS of een SBS Partner geleverd heeft aan de Klant en met betrekking op welke betaling uitstaand is.

 

6.3 Totdat het eigenaarschap van de Kit en de Individuele Producten overgegaan zijn op de Klant, zal de Klant:

 

(a) de Kit en de Individuele Producten op een fiduciaire basis bijhouden als de bailee van SBS;

 

(b) de Kit en de Individuele producten bewaren (zonder kosten voor SBS) gescheiden van alle andere producten van de Klant of een derde partij, op een dergelijke manier dat ze onmiddellijk te identificeren zijn als de eigendom van SBS en zich in een goede staat bevinden;

 

(c) de identificerende markering of verpakking op of in verband met de Kit en de Individuele Producten niet vernietigen, schenden of onduidelijk maken; en

 

(d) de Kit en de Individuele Producten verzekeren, vanaf de datum van Levering, totdat het titelrecht verstreken is, in de gezamenlijke naam van SBS en de Klant en de Klant zal de premies op deze verzekering betalen.

 

6.4 SBS heeft het recht om de betaling voor de Kit en de Individuele Producten te innen, niettegenstaande dat dat eigenaarschap van de Kit en de Individuele producten niet is overgegaan van SBS.

 

6.5 Om twijfel te vermijden, is de Klant niet gemachtigd om het Programma te verkopen of leveren aan een derde partij en een dergelijke poging zal het recht van de Klant om de Integratiediensten te ontvangen ongeldig maken.

 

6.6 Klant heeft het recht om de aangekochte Kit te verkopen aan een andere Klant indien dit verband houdt met een transfer van de onderneming van de Klant. Bij transfer eindigt de garantie op de Kit met onmiddellijke ingang, tenzij de Klant de serienummers van de Kit en nieuwe Klantengegevens registreert bij SBS voordat de transfer plaatsvindt.

 

7. Retourneringen

 

7.1 SBS is niet verplicht om de door de Klant geretourneerde Kit of Product te accepteren, wanneer dit geen defect is dat geretourneerd werd voor vervanging. Indien SBS instemt met de retournering van de Kit of het Product dient dit onder de volgende voorwaarden te gebeuren:

 

(a) De Klant ontvangt eerst een schriftelijke retourneringsautorisatie van SBS;

 

(b) de Kit of het Product wordt geretourneerd in geschikte verpakking, werd niet gebruikt en wordt onbeschadigd en herbruikbaar geretourneerd, met uitzondering van de verpakking;

 

(c) de Klant betaalt de kost voor verzending voor retournering en verzekering;

 

(d) SBS kan een kost voor voorraadaanvulling/verwerking aanrekenen ten bedrage van 15% van de factuurwaarde van de Kit, Producten en eventuele andere Diensten die verstrekt werden, naast de verzendkost voor retournering en verzekering.

 

8. Verplichtingen van Klant

 

8.1 Klant zal:

 

(a) verantwoordelijk zijn voor de betaling van alle kosten toepasselijk op de Kit en/of Individuele Producten en/of Integratiediensten (inclusief kosten opgelopen als het gevolg van een Evenement of Klantentekortkoming, fraude of onbevoegd gebruik van de Integratiediensten door de Klant);

 

(b) verantwoordelijk zijn voor de betaling van alle aanvullende kosten die voortvloeien uit de Klantendienst en ondersteuningsverzoeken over en voorbij het recht van de Klant zoals beschreven in de Programmahandleiding;

 

(c) verantwoordelijk zijn voor de betaling van alle eerder goedgekeurde redelijke, factureerbare reisonkosten in het geval van een Evenement of Klantentekortkoming;

 

(d) het volgende verstrekken, indien Integratiediensten verstrekt worden vanaf de locaties van de Klant of locatie gehuurd door de Klant: (i) de nodige elektriciteit, verwarming en airconditioning als noodzakelijk is om de juiste omgeving in stand te houden op de locatie van de Klant of de door de Klant gehuurde locatie voor het voorzien van de Integratiediensten zoals vereist onder een toepasselijke Orderbevestiging; (ii) een veilige, risicovrije plaats om te werken, mits naleving van alle wetten en reglementen inzake arbeidsomstandigheden; en (iii) het vrijhouden van alle uitrusting van SBS en/of de SBS Partner van beslagleggingen of bezwaringen.

 

(e) de Kit en/of Individuele Producten correct en conform de Documentatie gebruiken;

 

(f) primaire en secundaire contactpersonen aanstellen die voldoende gekwalificeerd en opgeleid zijn tot op een aanvaardbare norm, met bevoegdheid om Integratiediensten aan te vragen en SBS dienovereenkomstig te informeren. Het geautoriseerd gebruik van de Programma Help Desk is beperkt tot deze aangestelde contactpersonen;

 

(g) procedures in stand houden voor het bevorderen van de reconstructie van eventuele verloren of gewijzigde bestanden, data of programma’s in de mate zoals noodzakelijk geacht door de Klant, en de Klant stemt ermee in dat SBS niet aansprakelijk zal zijn onder geen enkele omstandigheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit verloren of corrupte data, bestanden of programma's. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle noodzakelijke back-upprocedures in het eigen voordeel, om zeker te stellen dat de data-integriteit behouden blijft in het geval van verlies van data om wat voor reden dan ook;

 

(h) als enige verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van zijn vertrouwelijke en persoonlijke informatie, en dergelijke informatie niet bekend maken aan SBS behalve op een ‘need to know’-basis met het oog op de prestatie van SBS voor wat betreft de Integratiediensten;

 

(i) onmiddellijk de Ondersteuning op het Eerste niveau verwittigen van een storing van een Kit en/of Individueel Product;

 

(j) de doos met de Kit en Individuele Producten (de “Doos”) niet openen, indien de Doos zodanig gemarkeerd is, tot de Klant zich in aanwezigheid bevindt van SBS of de SBS Partner die de Installatiedienst uitvoert en de Klant zal de Doos op een veilige plaats bewaren tot op dat ogenblik. Niettegenstaande het voorgaande, zal de Klant de Doos inspecteren binnen de vijf (5) dagen na Levering en eventuele transportschade aan de Doos onmiddellijk melden aan de Programma Help Desk;

 

(k) Indien dit gevraagd werd door SBS, gegevens bijhouden over het gebruik en de prestatie van het Programma en dit in een gemeenschappelijk overeengekomen formaat;

 

(l) SBS toegang geven tot en het gebruik van dergelijke Klanteninformatie en -faciliteiten als redelijkerwijze noodzakelijk is om de Kit en/of Individuele Producten te onderhouden;

 

(m) alle desbetreffende Kit- en/of Individuele Producten vrij ter beschikking stellen van SBS of de SBS Partner gedurende een overeengekomen preventieve onderhoudsperiode om SBS of de SBS Partner in staat te stellen om de Integratiediensten uit te voeren;

 

(n) een Klantenvertegenwoordiger hebben die vertrouwd is met de organisatie, werking, procedures en bedrijfspraktijken van de Klant, die te allen tijde aanwezig is tijdens het uitvoeren van herstellende en preventieve Integratiediensten voor onderhoud;

 

(o) directe telefonische toegang verstrekken op de locatie zodat externe oproepen met de Integratiediensten kunnen plaatsvinden en oproepen ontvangen kunnen worden door het personeel van SBS of de SBS Partner;

 

(p) ervoor zorgen dat uitsluitend voldoende opgeleide werknemers het Programma bedienen of gebruiken conform de Documentatie; en

 

(q) geen wijziging of toevoeging maken aan het Programma, met uitzondering mits voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS, die niet onredelijkerwijze ingehouden zal worden.

  

9. Garantie en aansprakelijkheid

 

9.1 Niettegenstaande de bij de Kit en Individuele Producten bijgesloten garantie van een SBS Partner of derde partij fabrikant, garandeert SBS dat:

 

(a) vanaf de datum van Levering, de Kit en de Individuele Producten overeenkomen met hun beschrijving, geschikt zijn voor hun beoogde doel en vrij zijn van materiaaldefecten; en

 

(b) het alle redelijke vaardigheden en aandacht zal gebruiken (of het gebruik hiervan zal bewerkstelligen) bij de voorziening van de Integratiediensten.

 

9.2 SBS is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de Kit en/of Individuele Producten die zouden blijken uit een redelijke inspectie van de ongeopende Doos, maar die niet gemeld werd door de Klant aan SBS conform voorwaarde 8.1(j). SBS is aansprakelijk voor:

 

(a) Niet-overeenkomen van de Kit en de Individuele Producten met hun beschrijving;

 

(b) tekorten in de hoeveelheid zoals aangegeven op de Orderbevestiging; of

 

(c) een defect in de Kit en/of de Individuele Producten,

die blijken uit redelijke inspectie op het ogenblik dat de Installatiediensten worden uitgevoerd door de SBS Partner.

 

9.3 Indien SBS aansprakelijk is onder voorwaarde 9.2, zal SBS de Kit en/of de Individuele Producten vervangen of herstellen of eventuele tekorten in aantallen vereffenen conform de desbetreffende Garantieverplichtingen. De Kit en de Individuele Producten mogen uitsluitend geretourneerd worden aan SBS mits de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke bevestiging van SBS conform het Retourneringsbeleid van SBS [voorwaarde 7].

 

9.4 ALLE OVERIGE GARANTIES, VOORWAARDEN, VOORSTELLEN HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOLGENS STATUUT OF ANDERZIJDS (BEHALVE VOOR SECTIE 12 INZAKE DE WET OP DE VERKOOP VAN GOEDEREN VAN 1979), WORDEN IN VOLLEDIGE ZIN ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET, UITGESLOTEN VAN DEZE VOORWAARDEN, behalve dat niets in deze voorwaarden de aansprakelijkheid van SBS zal beperken:

 

(a) voor overlijden of persoonlijk letsel als het gevolg van onachtzaamheid van SBS; of

 

(b) onder sectie 2 van de wet op de bescherming van de Klant 1987; of

 

(c) Voor een aangelegenheid waarbij het illegaal zou zijn voor SBS om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of trachten uit te sluiten; of

 

(d) Voor frauduleuze verkeerde voorstelling.

 

9.5 Onderhevig aan voorwaarde 9.4 is SBS niet aansprakelijk aan de Klant voor verlies van winst, verlies van klanten of uitputting van goodwill, in elk geval, hetzij direct, indirect of consequentieel, of voor eventuele compensatieclaims voor gevolgschade (ongeacht door welke oorzaak) die voortvloeien uit of in verband met de levering van het Programma. De gehele aansprakelijkheid van SBS die voortvloeit in verband met de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen onder een Orderbevestiging is beperkt tot de factuurkost van de Kit en de Individuele Producten.

 

10. Databescherming

 

10.1 Om alle twijfel te vermijden, stemmen de partijen ermee in dat alle data en informatie die doorgegeven wordt aan SBS door de Klant of die gegenereerd wordt in de loop de Integratiediensten, te allen tijde eigendom van de Klant blijven. De Klant kent aan SBS een niet-exclusieve, licentierechtvrije licentie toe voor het gebruik van de data en informatie van de Klant als noodzakelijk is om de plichten van SBS onder deze voorwaarden uit te voeren.

 

10.2 SBS verwerft geen recht op de data en informatie van de Klant. SBS zal alle noodzakelijke stappen ondernemen om zeker te stellen dat het dergelijke data en informatie niet zal gebruiken of reproduceren die in zijn bezit of beheer komt, met uitzondering zoals vereist om de Integratiediensten te verstrekken onder deze voorwaarden.

 

10.3 De Klant is verantwoordelijk voor het bijhouden van beveiligde kopieën en back-ups van alle data en informatie.

 

10.4 Bij het verstrekken van de Integratiediensten aan de Klant, zal SBS alle desbetreffende voorzieningen naleven van de Wet op de Gegevensbescherming (Data Protection Act 'DPA'). SBS en de Klant komen overeen en erkennen dat, bij het uitvoeren van de Integratiediensten, SBS dienst doet als een Dataverwerker (zoals gedefinieerd in de DPA) in verband met alle Persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de DPA) voor en in naam van de Klant, die de Databeheerder blijft (zoals gedefinieerd in de DPA) in verband met dergelijke Persoonlijke gegevens, en zonder beperking van het voorgaande, zal SBS:

 

(a) Persoonlijke gegevens uitsluitend verwerken conform de schriftelijke instructies van de Klant;

 

(b) Alle noodzakelijke stappen nemen om zeker te stellen dat de Persoonlijke gegevens beschermd blijven en niet onderhevig zijn aan eventuele onbevoegde verwerking, verlies, vernietiging of schade;

 

(c) Ervoor zorgen dat zijn personeel en onderaannemers zich bewust zijn van hun verplichtingen onder deze voorwaarden met betrekking tot de beveiliging en bescherming van de Persoonlijke gegevens;

 

(d) de Klant voorzien van, op zijn redelijk verzoek, het bewijsmateriaal van naleving van de verplichtingen van SBS onder deze voorwaarde 10;

 

(e) de Klant assisteren bij het ingaan op eventuele geldige verzoeken voor toegang tot Persoonlijke gegevens ontvangen door de Klant;

 

(f) de Klant verwittigen indien SBS eventuele verzoeken ontvangt voor toegang tot Persoonlijke gegevens en het naleven van de instructies van de Klant in verband hiermee;

 

(g) de Klant verwittigen over eventuele onbevoegde of onwettige bekendmaking of gebruik van Persoonlijke Gegevens waarvan SBS zich bewust wordt; en

 

(h) Op het verzoek en desgewenst door de Klant, alle persoonlijke gegevens die SBS in bezit of beheer heeft, stipt terugbezorgen of veilig vernietigen.

 

11. Overmacht

 

SBS is op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet-leveren van het Programma of een deel ervan als het gevolg van oorzaken waar SBS geen controle over heeft, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, oproer of andere burgerlijke onrust, niet-levering door leverancier of andere derde partij, acties van de overheid of een agentschap of onderafdeling ervan, arbeidstwist, uitsluiting, stakingen, embargo’s, ongeval, brand, explosie, overstroming of andere gevallen van overmacht, vertraging in levering aan SBS, arbeidstekort of materiaaltekorten. In elk dergelijk geval mag SBS zonder aansprakelijk gesteld te worden, de Orderbevestiging annuleren of de tijd voor het uitvoeren van de Orderbevestiging verlengen voor een periode die minstens gelijk is aan de tijd die men verloren heeft als het gevolg van dergelijke oorzaken.

 

12. Algemeen

 

12.1 SBS mag dit Contract en overeenkomstige Orderbevestiging of een deel ervan toewijzen aan een persoon, firma of bedrijf. De Klant heeft niet het recht om dit Contract of de Orderbevestiging of een deel ervan toe te wijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS.

 

12.2 Dit Contract vormt samen met de Orderbevestiging de volledige overeenkomst tussen de partijen inzake het onderwerp hiervan en mag uitsluitend gewijzigd worden in een schriftelijk document ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van elke partij.

 

12.3 Het niet-slagen of een vertraging door SBS bij het uitvoeren of gedeeltelijk uitvoeren van een voorziening van deze voorwaarden, zal geen afstandsverklaring vormen van zijn rechten onder deze voorwaarden.

 

12.4 Elke afstandsverklaring door SBS van een inbreuk op, of een storing onder, een voorziening van deze voorwaarden door de Klant zal niet beschouwd worden als een afstandsverklaring van een eventuele daaropvolgende inbreuk of storing en zal op geen enkele manier een invloed hebben op de overige voorwaarden van deze voorzieningen.

 

12.5 Wanneer een voorziening van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit beschouwd wordt als zijnde ongeldig of onuitvoerbaar, hetzij geheel of gedeeltelijk, wordt de geldigheid van de andere voorzieningen van deze voorwaarden en de rest van de voorwaarde in kwestie niet aangetast.

 

12.6 Een persoon die geen partij in de onderhavige voorwaarden is, kan hieraan geen rechten ontlenen conform de Engelse Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.

 

12.7 De opstelling, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van dit Contract en de Orderbevestiging en deze voorwaarden, worden beheerd door de Engelse wetgeving en de partijen zijn onderhevig aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.